Candidatura d'Unitat Popular

L'Hospitalet de Llobregat

Conclusions de la Taula Participativa sobre Drets SocialsConclusions
Taula ParticipativaDrets
socials 14/03/2015Les polítiques socials beneficien
el conjunt de la ciutadania.Hem d'exigir els equipaments
socials necessaris per la realitat vigent totanticipant-nos a les necessitats
emergents i fer planificació a mig i llargtermini. El nostre municipi
necessita centres de dia per a gent gran, pisosassistits, llars residencials
d’estada temporal i permanent, centres obertsper als infants en risc
d'exclusió social, cases de petita infància, habitatgesper urgències
socials, punts de trobada de joves...L’ajuntament ha de
treballar també per afavorir la implantació al municipid'equipaments socials
descentralitzats i de gestió autonòmica: casesd’acollida per a
dones maltractades, centres d’atenció i seguiment a lesdrogodependències,
centres residencials d’acció educativa, albergsd’acollida per a
urgències socials...cal prioritzar les
necessitats dels col·lectius més desafavorits almateix temps que han
de poder treballar en la línia de la sensibilització i lareivindicació
política i social. Només si els beneficiaris del sistema deprestacions i ajudes
adquireixen nivells de consciència política, aquestsdeixaran de sustentar
el sistema d’usuaris socials i actuaran com a agentspolítics.Només si aconseguim
que els habitants de pobles i ciutats s’apropin a lesrealitats econòmiques
i socials empobrides, prendran consciència que lespolítiques socials
beneficien el conjunt de la ciutadania.Arribem a les
següents possibles mesures:-Promoure la creació
de cooperatives d'energia renovable com a einad'inserció laboral i
de desenvolupament econòmic.-Promoure nous
jaciments d'ocupació entre els i les joves en l'àmbit del'educació en el
lleure. Al seu torn, això permetrà estendre una atenció dequalitat als infants.-Promoure la creació
de cooperatives d'energia renovable com a einad'inserció laboral i
de desenvolupament econòmic.-Creació d'un
programa d'ajuts a les famílies monoparentals.-Demanarem la
derogació Integral de la Llei d'estrangería.-Treballarem amb les
Associacions Veïnals independents des de lacol·laboració i no
des de el clientelisme com a eina de cohesió social.-Augmentarem el
transport de les persones amb mobilitat reduïda.Ens comprometem a
contractar el major numero possible de persones ambdiscapacitats a les
empreses publiques o que treballen per al consistori.-Incrementarem la
despesa social als pressupostos municipals iaugmentarem els
recursos destinats als col·lectius mes desafavorits.-impulsarem la
creació d'atenció a l'inmigrant per a garantir l'integració iels mitjans
necessaris per a una qualitat educativa i laboral dignes.-Mancomunar ls
entitats i empreses publiques per tal d'evitar duplicaciónsa les tasques.-Sol·licitar a la
Generalitat de Catalunya la competència i els recursos per apoder oferir el
subsidi permanent als aturats i les aturades de llarga durada.- Creació de
menjadors socials a l'Hospitalet amb la participació de lespersones afectades
com a mesura d'urgència social per tal de cobrir lesnecessitats
alimentàries emergents.